Regulamin dotyczący wirtualnych biletów na mecze Wisły Płock w sezonie 2019/2020

§ 1.

Zasady kupowania wirtualnych biletów

  1. Organizatorem akcji jest Wisła Płock S.A. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 34, 09-400 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000026644, NIP: 774-22-62-118. Kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 26.656.200,00 zł.
  2. Każdy, kto chciałby wesprzeć Wisłę Płock, może kupić wirtualny bilet w cenie 5,00 zł za sztukę. Jedna osoba może nabyć dowolną liczbę wejściówek. Wirtualne bilety na domowe mecze Nafciarzy będą obowiązywały do końca sezonu 2019/2020. Do wirtualnego biletu kibic może dokupić wirtualne piwo, wirtualną kiełbaskę lub wirtualne frytki w liczbie odpowiadającej zakupionym biletom – w cenie 1,00 zł za sztukę.
  3. Koszt nabycia wirtualnego biletu stanowi darowiznę na rzecz spółki Wisła Płock S.A.
  4. Zakup wirtualnego biletu nie uprawnia do udziału w meczu rozgrywanym na Stadionie im. Kazimierza Górskiego ani do jakichkolwiek innych świadczeń, w tym rzeczywistych odpowiedników wirtualnego piwa/kiełbaski/frytek.
  5. Wirtualne bilety na mecze Wisły Płock można nabyć na ebilety.wisla-plock.pl.
  6. Do zakupu biletów niezbędne jest podanie imienia i nazwiska bądź nicku, który znajdzie się na wirtualnym bilecie (potwierdzeniu darowizny) oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłana wejściówka w formacie PDF do samodzielnego wydruku.
  7. Po podjęciu decyzji o liczbie kupowanych wejściówek darczyńca zostanie przekierowany na stronę systemu płatności PAYU, za którego pośrednictwem wejdzie w posiadanie wirtualnych biletów.
  8. Zakupione produkty: wirtualne bilety oraz wirtualne piwa/kiełbaski/frytki nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
  9. Uczestnikiem akcji mogą być jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  10. Nabycie wirtualnego biletu oraz innego wirtualnego produktu oznacza akceptację regulaminu.

 

§ 2.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Wisła Płock S.A. reprezentowane przez Zarząd Spółki z siedzibą w Płocku (09-400) przy ul. Łukasiewicza 34, informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych. Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych znajdziecie na wisla-plock.pl/pl/polityka-prywatnosci-1775
  2. Dane kontaktowe Administratora: mail: [email protected]
  3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): mail: [email protected]
  4. Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji usługi/umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  5. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy Wisły Płock S.A. zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.
  6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt. b i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub realizacji zadań, a nie podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy z Administratorem i realizacji przez niego zadań.
  8. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą w okresie niezbędnym do jej realizacji, a także po jej zakończeniu w celach:
    • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
    • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
    • statystycznych i archiwizacyjnych;
    • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
  9. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :
    • ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2017.1160);
    • ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych;
    • wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  10. Informujemy, iż masz prawo do:
    • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
    • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych;
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
    • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile została przez Ciebie wyrażona -w tym celu możesz się skontaktować z pracownikiem Administratora lub Inspektorem Ochrony Danych w dowolnym momencie;
    • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
      • występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
      • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
      • stanu, od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze,
      • ewentualnym źródle pozyskania danych;
      • udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
      • planowanego okresu przechowywania danych.
  11. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dziękujemy

Bilet został dodany do koszyka.